sreda, 28 februar 2024

Funkcionalne karakteristike

{Od posebnog značaja za planiranje i realizaciju Turističkog centra Klekovača je planirana izgradnja autoputa Banja Luka – Mliništa u dužini od oko 210 km (od čega je 180 km u BiH) kojim bi se omogućilo povezivanje sa postojećim autoputem Split – Dubrovnik.

Autoput predstavlja dio koridora E 661 (Balaton – Virovitica – Okučani – Banja Luka – Split). Da bi se TC Klekovača povezao sa ovim auto-putem, neophodna je izgradnja magistralnog putnog pravca u dužini od oko 33 km. Najbliži međunarodni aerodrom je u Banjaluci i udaljen je oko 120 km, a u širem okruženju se nalaze aerodromi u Zagrebu (220 km), Splitu (135 km) i Sarajevu (220 km).

Energetski sistemi

Na udaljenosti od oko 120 km od lokacije plani-ranog Turističkog centra Klekovača se nalaze tri hidroelektrane (Jajce I i II u FBiH i Bočac u RS), te se može smatrati da je snabdijevanje električnom energijom obezbijeđeno u dužem vremenskom periodu.

Na užoj lokaciji Turističkog centra Klekovača je potrebno izgraditi priključak na visoki napon većeg kapaciteta. Prema tehničkim preporukama nadležnog elektrodistributivnog preduzeća Elektroprenos BiH potrebnu snagu za ovaj kompleks obezbijedili bi iz glavne trafostanice (GTS) 110/20kVA koja bi se napajala preko odvoda sa 110 KV voda između Drvara i Bosanskog Petrovca.

Prilikom određivanja ukupnog bilansa potrebne električne energije za Turistički centar Klekovača zasebno su posmatrane sljedeće funkcionalne cjeline:

  • Ski staze sa žičarama i dodatnim elementima,
  • Izdvojeno planinsko selo,
  • Centralna zona u kojoj se nalaze hoteli, hosteli, vazdušna banja, sportska dvorana, lokali, tipski apartmani i vile, javna garaža i drugi manji prateći sadržaji.

Na osnovu procjene potreba za električnom energijom većine potrošača, prema postojećim preporukama projektovana vrednosti snage potrebne za Turistički centar Klekovača je: Sp = 17,28 MVA

Snabdjevanje vodom

Vodosnadbijevanje je direktno povezano sa geomorfološkim i hidrogeološkim karakteristikama ovog područja. Turistički centar Klekovača se nalazi na karstnom području gdje se površinska voda skuplja i teče privremenim tokovima duž jaruga, a kasnije mjestimično infitrira u pukotinskim strukturama terena.

Na osnovu hidrogeoloških istaživanja na lokalitetu Klekovača izvedene su istražne eksploatacione bušotine i utvrđena izdašnost  bušotina od 15 l/s podzemne pitke vode.

Laboratorijskim ispitivanjima vode iz istražnih bušotina utvrđen je njihov kvalitet: svrstavaju se u visokokvalitetne slabomineralizovane pitke vode. Prema izvršenoj tehničko - ekonomskoj ocjeni nalazišta, konstatovano je da se pitka voda u tržišno ekonomskim uslovima može rentabilno eksploatisati. Proračunate bilansne rezerve sa maksimalnim godišnjim kapacitetom proizvodnje zadovoljavaju potrebe Turističkog centra Klekovača.

Za potrebe proizvodnje kompaktnog snijega i tehničke vode u ljetnjem periodu na području Turističkog centra Klekovača će se izgraditi tri akumulacije: na slivu ispod Velikog vrela, na slivu ispod Suturlije i na slivu Crnog potoka. Proračunata ukupna potrebna količina pitke vode u danu maksimalne potrošnje iznosi 42,36 l/s.

funkcija 01
funkcija 02
funkcija 03