sreda, 28 februar 2024

Istorija projekta

Investitori su sa Vladom Republike Srpske 10.11.2010. zaključili "Okvirni sporazum o razvoju i izgradnji prvoklasnog sportsko–rekreacionog ski kompleksa na području planine Klekovače" što je istovremeno datum zvaničnog početka projekta.

U toku tih aktivnosti formirana su dva društva koja su nosioci poslova na realizaciji projekta: GB IMMO d.o.o. Banja Luka, registrovano 29.09.2008. i LOM d.o.o. Petrovac, registrovan 30.06.2009.

Podrška Vlade Republike Srpske se ogleda u stvaranju odgovarajućih preduslova za realizaciju projekta kao što su:

 • odgovarajući priključak na autoput Banjaluka – Split;
 • priključak na odgovarajući dovod visokog napona električne energije;
 • koncesije za određene sadržaje;
 • dodjela statusa vazdušne banje;
 • neophodno usklađivanje planskih dokumenata i izdavanje odgovarajućih saglasnosti i dozvola;

 

bordura

Radeći na sprovođenju Sporazuma investitori su realizovali niz aktivnosti među kojima se ističu:

 • Urađena je Studija ekonomske opravdanosti TC Klekovača. U Studiji su detaljno obrađena pitanja predviđena Zakonom o koncesijama, a posebno obuhvat i granice centra po kojem lokacija obuhvata 455.55 ha urbane zone i 2,178.67 ha zone ski i drugih rekreativnih i zdravstvenih sadržaja. Od ukupne površine urbane zone 72.21 ha čini zelena zona – park šuma. Organizovan je otkup zemljišta od privatnih vlasnika za potrebe izgradnje budućeg turističkog naselja na području Kozila; Studija uticaja izgradnje TC Klekovača na okolinu koja je potvrdila da ovaj projekat nema izraženog negativnog uticaja na okolinu. Prema Prostornom planu Republike Srpske područje namijenjeno za TC Klekovača tretirano je kao područje posebne namjene za turističku, banjsku, klimatsku i sportsko - rekreativnu djelatnost;
 • Na osnovu dvije studije i samoincijativne ponude investitora, Vlada Republike Srpske je donijela Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije za korištenje zemljišta na području planine Klekovača radi izgradnje TC Klekovača;
 • Na osnovu sprovedenog javnog poziva Vlada Republike Srpske je donijela Rješenje o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta na području planine Klekovača radi izgradnje Turističkog centra Klekovača privrednom društvu GB IMMO d.o.o. Banja Luka, a Ministarstvo trgovine i turizma sa investitorom zaključilo Ugovor o koncesiji;
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dalo je pozitivno mišljenje na Elaborat za proglašenje zaštitnih šuma i šuma posebne namjene Turističkog centra Klekovača na osnovu koga je doneseno Rješenje o proglašenju šuma posebne namjene TC Klekovača;
 • Zaključen je Ugovor o koncesiji za istraživanje nalazišta pitke vode na području Klekovače i organizovana istražna bušenja koja su dala pozitivne rezultate. Ova istraživanja su obrađena u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi vode na ležištu Klekovača kod Drinića sa stanjem 31.12.2012. godine, na osnovu koga je doneseno Rješenje o ovjeri rezervi podzemne vode na ležištu Klekovača. Navedeni dokumenti su osnova za obezbjeđenje koncesije za korištenje pitke vode za budući TC Klekovača;
 • Izrada idejnog projekta skijaških staza i ekspertize kapaciteta skijališta za potrebe izrade master plana TC Klekovača;
 • Organizacija i raspis Međunarodnog konkursa za idejno urbanističko i arhitektonsko rješenje TC Klekovača u Republici Srpskoj, BiH;
 • Izgradnja dvije automatske meteorološke stanice na lokalitetima Kozila i Smrčeva poljana, u svrhu monitoringa i prikupljanja podataka za izradu elaborata o kvalitetu i terapijskoj vrijednosti vazduha kao prirodnog ljekovitog faktora u cilju proglašenja područja vazdušnom banjom.